/STATUT
STATUT2017-04-12T10:57:13+00:00

Statutul CROMB

SECŢIUNEA I. DISPOZIŢIE GENERALĂ

Art. 1. COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL MARILOR BARAJE, denumit prescurtat CROMB este constituit din anul 1928.

1.1. CROMB este o asociaţie profesională, autonomă, apolitică, neguvernamentală, are personalitate juridică şi nu urmăreşte profit.

1.2. CROMB este constituit pe o durată nedeterminată.

1.3. CROMB are administraţie proprie.

1.4. Sediul Comitetului este la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice (S.C. ISPH S.A.), str. Vasile Lascăr 5-7, sector 2, Bucureşti 020491. Un punct de lucru funcţionează la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti în B-dul Lacu Tei nr. 124, sector 2, Bucureşti,  020396

Art. 2. CROMB este organizat şi funcţionează pe baza prezentului Statut şi a Regulamentului întocmit în conformitate cu prevederile statutare.

SECŢIUNEA II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE COMITETULUI

Art. 3. CROMB are drept scop colectarea, sinteza şi valorificarea experienţei membrilor comitetului în vederea asigurării documentării şi consultanţei pentru membrii individuali şi colectivi, precum şi pentru terţe persoane, în toate problemele aferente barajelor: tehnice, tehnologice, economice, instituţionale, de siguranţă, de impact asupra mediului şi vieţii social-economice. De asemenea, CROMB asigură reprezentarea opiniilor şi intereselor tehnice ale membrilor săi în raport cu organismele sau organizaţiile din ţară şi din străinătate.

Art. 4. CROMB îşi realizează scopul prin:

4.1. Promovarea şi susţinerea schimburilor de informaţii şi de experienţă între membrii comitetului.

4.2. Menţinerea evidenţei şi administrarea documentaţiei de specialitate obţinută prin schimb, donaţii sau transmitere de către organizaţii internaţionale sau naţionale similare.

4.3. Formularea opiniei comitetului la iniţierea, elaborarea şi modificarea actelor cu caracter legislativ sau în domeniul barajelor ori în domenii conexe.

4.4. Exprimarea opiniei şi intervenţia din iniţiativă proprie ori la solicitarea în problemele legate de promovarea unor investiţii în domeniul barajelor (oportunitate, siguranţă, impact etc).

4.5. Recomandarea, la solicitarea beneficiarilor, a persoanelor sau colectivelor ce prezintă competenţă şi garanţii pentru activităţi de consultanţă sau expertiză.

4.6. Afilierea Comitetului la Comisia Internaţională a Marilor Baraje şi la alte organisme de interes din ţară şi din străinătate şi participarea la activităţile organizate de acestea în condiţiile stabilite de statutele şi regulamentele de funcţionare.

Art. 5. CROMB întocmeşte şi reactualizează Registrul Marilor Baraje din România şi asigură includerea acestuia ca secţiune în Registrul Mondial al Barajelor.

SECTIUNEA III. AFILIERE

Art. 6. CROMB este afiliat Comisiei Internaţionale a Marilor Baraje, organizaţie internaţională creată în 1928 de un grup de 6 ţări, între care şi România, şi care reuneşte în prezent peste 85 de comitete naţionale. Activitatea CROMB în cadrul Comisiei Internaţionale a Marilor Baraje este reglementată de statutul acesteia şi constă din:

6.1. Participarea la studiile şi anchetele organizate de Comisia Internaţională.

6.2. Desemnarea specialiştilor români ca membri în comitetele de lucru tehnice, administrative sau speciale ale Comisiei Internaţionale.

6.3. Selectarea contribuţiilor scrise ce se înaintează Congreselor trienale ICOLD şi acordarea girului tehnic lucrărilor transmise.

6.4. Participarea, prin delegaţii oficiale, la Reuniunile executive anuale şi la Congresele Internaţionale trienale.

6.5. Cooperarea cu celelalte comitete naţionale pentru schimburi de informaţii şi de specialişti în vederea creerii unei baze tehnice comune.

SECTIUNEA IV. MEMBRII – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 7. CROMB este format din membri de onoare, membri individuali şi membri colectivi.

Art. 8. Pot deveni membri individuali ai CROMB cetăţenii români care au pregătire universitară şi care activează în domeniul concepţiei, execuţiei şi administrării barajelor.

Art. 9. Pot fi aleşi ca membri de onoare acei membri cu activitate remarcabilă în cadrul CROMB sau specialişti de prestigiu, recunoscuţi, din ţară şi din străinătate. Membrii de onoare sunt aleşi pe viaţă şi se bucură de toate drepturile membrilor individuali.

Art. 10. Pot deveni membri colectivi ai CROMB instituţii şi operatori economici de stat sau privaţi care sunt implicaţi în activităţi de formare profesională, concepţie, execuţie sau administrare a barajelor de orice fel sau în activităţi conexe legate de acestea.

Art. 11. Calitatea de membru al Comitetului se poate pierde prin renunţarea în scris adresată Comitetului, sau prin excludere în baza unor criterii social-morale. În cazul in care membrul colectiv nu achită cotizaţia în interval de un an, el este suspendat.

Art. 12. Drepturile şi obligaţiile membrilor.

12.1. Membrii CROMB au următoarele drepturi: – de a participa prin vot la luarea hotărârilor propuse în adunări; – de a propune candidaţi şi de a fi aleşi în organele de conducere ale Comitetului; – de a fi delegaţi să participe la manifestări ştiinţifice şi tehnice sub egida Comisiei Internaţionale; – de a avea acces la consultarea documentaţiei tehnice proprietatea CROMB şi de a primi publicaţiile periodice ale Comitetului; – membrii colectivi pot beneficia de girul CROMB pentru atestarea competenţelor tehnice în domeniul barajelor;

12.2. Membrii CROMB au următoarele obligaţii: – să respecte prevederile statutului CROMB; – să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia; – să susţină activităţile Comitetului; – să răspundă la solicitările Comitetului Executiv şi ale comisiilor de specialitate privitoare la activităţi în interesul CROMB.

SECTIUNEA V. ORGANIZAREA COMITETULUI

Art. 13. Organele CROMB sunt: – Adunarea Generală; – Comitetul Executiv; – Comisia de Cenzori.

13.1. Adunarea Generală este alcatuită din membrii de onoare ai Comitetului, membrii Comitetului Executiv în funcţie, reprezentanţii membrilor colectivi şi personalităţi din domeniu.

13.2. Comitetul Executiv poate avea intre 30 si 40  de membri. Acesta se constituie din reprezentanţii membrilor colectivi şi din membrii aleşi prin vot direct şi secret de Adunarea Generală a CROMB, pe o durată de 3 ani. Alegerea Comitetului Executiv se face în anul premergător Congresului Internaţional al Marilor Baraje.

13.3. Comitetul Executiv este condus de Biroul Comitetului Executiv format din, preşedinte, 4 vicepreşedinţi presedinţii de onoare şi un secretar. Membrii Biroului sunt aleşi de către membrii Comitetului Executiv din rândul acestora. Secretarul Comitetului este propus de Comitetul Executiv şi validat de Adunarea Generală.

13.4 Pe lângă Comitetul Executiv al CROMB se constituie grupuri de lucru cu arii de preocupări similare cu Comitetele tehnice de la ICOLD.

13.5. Numărul comisiilor tehnice, domeniul de preocupări şi şefii comisiilor se stabilesc de către Comitetul Executiv.

13.6. Comisia de Cenzori este alcătuită din 3 membri.

13.7. CROMB îşi poate constitui filiale, în condiţiile legislaţiei în viguare.

Art. 14. Veniturile comitetului.

14.1. Comitetul are venituri proprii realizate prin: – taxe de înscriere; – cotizaţia anuală a membrilor colectivi, care se va stabili de Comitetul Executiv; – donaţii şi subvenţii de la persoane fizice sau juridice, susţinători ai Comitetului; – contravaloarea serviciilor de documentare oferite, taxe de participare la manifestările proprii etc; – alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Comitetului (vânzări de publicaţii proprii, consultanţă etc).

14.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli va fi aprobat anual de cel puţin 2/3 din membrii Comitetului Executiv.

Art. 15. CROMB are siglă şi însemne proprii.

Art. 16. CROMB nu a avut patrimoniu la înfiinţare. În caz de desfiinţare bunurile imobile şi mobile ale Comitetului vor fi distribuite membrilor colectivi proporţional cu contribuţia fiecăruia la realizarea lor.

Art. 17. Comitetul Executiv asigură adoptarea statutului prin acordul a cel puţin 2/3 din participanţii la Adunarea Generală. Regulamentul se aprobă de către jumătate + 1 din membrii prezenţi ai Comitetului Executiv. Orice modificări ulterioare se adoptă prin acelaşi procedeu.